Kallelse till årsmöte 2023

Välkommen på årsmöte för Gömmargårdens ridsällskap. Vi ses den 26 oktober kl 19:00 i kafeterian. Fika serveras från kl 18:30.

Verksamhetsberättelse 2022/2023 >>

Årsbokslut 2022/2023 >>>

Revisionsberättelse >>>

Valberedningens förslag 2023/2024 >>>

Här hittar du GGRS stadgar >>

Kallelse till årsmöte 2023 för Gömmargårdens Ridsällskap

Datum och tid: 26 oktober kl.19:00 (fika serveras från 18:30)

Plats: Cafét

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Upprättande av röstlängd

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balansräkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av sektioners verksamhet

13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

14. Val av ordförande för föreningen.

15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

16. Val av ev. sektioner utom ungdomssektionen

17. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant

19. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till ridsportförbundets och distriktet allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud

21. Fastställande av årsavgifter

I år kommer styrelsen att föreslå en ökning av medlemsavgifterna enligt:

Junior 280 kr till 320 kr

Senior 400 kr till 450 kr

Familj 800 kr till 900 kr

Motivering till höjningen är att medlemsavgifterna har varit oförändrade sedan årsmötet 2019, samt att den summa som vår förening betalar in för medlemskap och försäkringar, till länets och det centrala Ridsportförbundet har ökat.

22. Årsmötets avslutande

Årsbokslut, revisorernas berättelse samt verksamhetsberättelse kommer att publiceras på hemsidan inför mötet. Inga papperskopior kommer att finnas tillgängliga under mötet.                                               

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.